Artist talk: Rinus Van de Velde

Het MUHKA organiseerde op donderdag 17 november 2016 een artist talk met niemand minder dan Rinus Van de Velde. Om 19u werd het volk verwacht in Cinema zuid, FoMu te Antwerpen. Hier mijn persoonlijk verslag.

 

Bij het binnenkomen loopt Rinus voor ons, in het gezelschap van zijn vrouw en Tim Van Laere. Zijn galerij (Tim Van Laere Gallery) vertegenwoordigt het werk van Rinus. De broer van Tim Van Laere, beter bekend als Tom Van Laere (Admiraal Freebee), is ook aanwezig. Voor zij die niet helemaal begrijpen waarom ik net hem aanhaal: de nieuwe videoclip van Admiral Freebee is opgenomen bij een installatie van Rinus in SMAK Gent.

We nemen plaats in de opvallend kleine zaal. Hieraan merken we al dat Rinus niet graag spreekt voor het grote publiek en er dan ook weinig rekening mee houdt. In de loop van het interview wordt dit nog duidelijker.

We nemen plaats in de opvallend kleine zaal. Hieraan merken we al dat Rinus niet graag spreekt voor het grote publiek en er dan ook weinig rekening mee houdt. In de loop van
het interview wordt dit nog duidelijker.

schermafbeelding-2016-11-22-om-13-25-25

Rinus is geboren in 1983 te Leuven. Veel meer speelt hij niet kwijt over zichzelf.

Onmiddellijk gaat het over hoe Rinus te werk gaat.

Hij tekent veel liever op papier dan op doek, want doek is zo goed als
onmogelijk. In de tentoons
telling die nu plaats vindt in de Tim Van Laere Gallery hangen de werken zelf voor een gekleurde kartonnen achtergrond. Hiermee verwijst hij naar een fictieve serie waar hij momenteel mee bezig is. De serie gaat over een kolonie van iconische schilders uit allerlei verschillende tijdperken. Het bijzondere is net dat deze samen op papier worden gebracht, omdat dit in het echte leven niet zou kunnen.
Van De Velde heeft een grote fascinatie voor schilderkunst maar noemt zichzelf absoluut geen schilder.

”Rinus de houtskool kunstenaar”

Deze leuze stoort hem mateloos, want Rinus kan zich niet toeleggen op één ding. Zijn gespleten persoonlijkheid uit zich tegenwoordig in keramiek. Het is een constante stroom want de oven staat constant op. Verder is het ook een spannend proces want het mislukt vaak. Hier trekt hij zich echter niets van aan. Men weet ook niet op voorhand wat het zal worden. De keramieke stukken zijn nu ook te bezichtigen in de Tim Van Laere Gallery tot  en met zaterdag 19 november 2016.

Is Rinus dan niet bang om publiek te verliezen als hij zich bezig houdt met keramische potten die lijken op het werk van een vijfjarige? Eén duidelijk antwoord: neen ! Rinus maakt alles voor zichzelf. Hij zou nog tien tentoonstellingen kunnen maken zoals in het SMAK maar dan zou hij zich vervelen. Moest hij veel volk willen trekken, had hij geen kunstenaar moeten worden luidt het.Tot slot gaan we nog eens in op zijn gespleten persoonlijkheid. We zien in zijn werken veel media naast elkaar: teksten, schilderijen, installaties,…Het toont heel goed aan hoe divers hij te werk gaat!

”Kunst maken is als een zandloper”

Je steekt er vanboven veel in, dat moet dan door de kleine trechter. Rinus steekt er ontzettend veel in en de tentoonstelling in het SMAK was iets dat er stilletjes aan door liep.

Rinus Van De Velde is nog te bezichtigen in de Tim Van Laere Gallery tot en met zaterdag 19 november 2016.
Wees dus nog snel !

 


 

MUHKA organized on Thursday, November 17th, 2016 an artist talk with none other than Rinus Van de Velde. At 19 hours sharp, the people were expected at Cinema South, FoMu Antwerp. Here is my personal report. 

Upon entering Rinus is walking in front of us, in the company of his wife and Tim Van Laere. The Tim Van Laere Gallery represents the work of Rinus. I also noticed the brother of Tom Van Laere, better known as Admiral Freebee. For those who do not quite understand why I am quoting him: Admiral Freebee’s new video is recorded nearby an installation of Rinus in SMAK, Gent.

We are seated in the remarkably small hall. No surprise, because Rinus does not like to speak for a large audience and, he simply doesn’t bother. In the course of the interview this becomes even clearer.

Rinus was born in 1983 in Leuven. He doesn’t want to tell much more than this about himself.

Immediately it’s about how Rinus proceeds.

He prefers to draw on paper rather than on canvas, because cloth is as good as impossible. In the exhibition, currently taking place in the Tim Van Laere Gallery, the works are displayed in front of a coloured cardboard background. This refers to a fictional series where he is currently working on. The series is about a colony of iconic painters from many different eras. The remarkable thing is that all these various figures are placed on paper together, as this would not be possible in real life.

Van De Velde has a great fascination for painting but calls himself absolutely no painter.

“Rinus the charcoal artist”

This slogan bothers him immensely for Rinus cannot focus himself on one thing. His split personality is reflected today in ceramics. It’s a constant flow because the oven is constantly on. It is also an exciting process because it often fails. However, he does not care about that. One does not know in advance what the outcome will be. De ceramic pieces are now on display at the Tim Van Laere Gallery until Saturday, November 19th, 2016.

Is Rinus not afraid to lose audience as he engages in ceramic pots that resemble the work of a five year old? One obvious answer: NO! Rinus makes everything for himself. He could make ten exhibitions such as the one in the SMAK but he would get bored. Should he want to attract a lot of people, he feels he should not have become an artist. Finally we go back to his split personality. In his work you notice much media together: texts, paintings, installations, … It very well shows he acts in a diverse way!

“Making art is like an hourglass”

You enter a lot from above, then this must all pass through the small hopper. Rinus puts in an awful lot, and the exhibition at the SMAK was something that silently ran through.

Rinus Van de Velde is still on display in the Tim Van Laere Gallery until Saturday, November 19th, 2016.

So be quick!

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s